Olimpiada Historii Polski na Ukrainie – III etap – KOMUNIKAT

30 kwietnia 2017

oraz – organizatorzy Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – prezentują zagadnienia i regulamin III etapu. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie proszeni są o uważną lekturę niniejszego komunikatu.

III ETAP OLIMPIADY ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE  MIĘDZY 16 A 22 CZERWCA. PROSIMY UCZESTNIKÓW BY BYLI GOTOWI W TYCH DNIACH PRZYJECHAĆ NA ZAPROSZENIE ORGANIZATORÓW DO POLSKI.


REGULAMIN III ETAPU


Rozdział I. Zawody III etapu

§ 1

Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Olimpiady we wskazanym wcześniej miejscu i czasie, zapewniając uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Eliminacje III etapu obejmują:

1) test pisemny z całości dziejów Polski, składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Testy oceniają dwaj specjaliści. Przewodniczący Komitetu Olimpiady dokonuje następnie weryfikacji oceny każdej pracy, biorąc pod uwagę opinie specjalistów i analizę porównawczą wszystkich prac z danego tematu. Test trwa 60 minut.

2) ustna interpretacja wylosowanego tekstu źródłowego (zgodnego z zadeklarowaną przez uczestnika Olimpiady na II etapie epoką) – oceniana przez dwóch specjalistów. Przewodniczący Komitetu Olimpiady dokonuje następnie weryfikacji oceny każdej analizy tekstu źródłowego, biorąc pod uwagę opinie specjalistów i analizę porównawczą wszystkich interpretacji z danej specjalności.

3) ustna odpowiedź na dwa pytania dotyczące wiadomości z całości dziejów Polski oraz na pytania dotyczące jednej z czterech zgłoszonych przez uczestnika lektur. Uczestnik wybiera lektury, zgodnie z zadeklarowaną specjalnością, z pakietu przygotowanego przez Komitet Olimpiady i udostępnionych w formie elektronicznej. Egzamin ustny odbywa się przed komisją trzyosobową.

Przystąpienie ucznia do poszczególnych zadań III etapu jest możliwe po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego. W czasie eliminacji nie są dozwolone żadne pomoce naukowe bądź narzędzia komunikacyjne. Prace pisemne i opracowania tekstów źródłowych są kodowane na czas oceny, która musi być dokonana na formularzu oceny z podaniem uzasadnienia i komentarza.

Testy oceniane są w skali punktowej od 0 do 50 punków, a oceny uzyskane przez uczestników zawodów centralnych w części ustnej są przeliczane na punkty według następujących zasad:

Ocena – Test:

Celujący                     50
Bardzo dobry             45
Dobry plus                  40
Dobry                         35
Dostateczny plus        20
Dostateczny               10
Niedostateczny          0

Ocena – Interpretacja źródła:

Celujący                     25
Bardzo dobry             20
Dobry plus                  17
Dobry                         14
Dostateczny plus        10
Dostateczny               5
Niedostateczny          0

Ocena – Odpowiedź ustna:

Celujący                     50
Bardzo dobry             45
Dobry plus                  40
Dobry                         35
Dostateczny plus        20
Dostateczny               10
Niedostateczny          0

§ 2

Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), zaś Komitet Olimpiady wydaje decyzję o uznaniu za laureatów uczestników, którzy otrzymali 100 i więcej punktów. Status finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III stopnia, którzy otrzymali dwie oceny pozytywne (ocena dostateczna lub wyższa) w eliminacjach III stopnia. Uczniowie, którzy otrzymali mniej niż 30 punktów uzyskują status uczestnika eliminacji III stopnia.

Wyniki etapu centralnego ogłaszane są przez Komitet Olimpiady ostatniego dnia eliminacji centralnych, w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady.

§ 3

Dokumentację z zawodów III stopnia stanowią protokoły eliminacji pisemnych i ustnych, prace pisemne uczestników oraz wykaz laureatów i finalistów Olimpiady.

Rozdział II. Sytuacje szczególne

§ 4 Przepisy szczegółowe

4.1. W przypadku udziału w Olimpiadzie osób niepełnosprawnych organizatorzy, po uprzednim ich powiadomieniu przez uczestników lub ich opiekunów, zapewniają im dostęp do sal oraz umożliwiają korzystanie niezbędnych urządzeń technicznych.

4.2. Nie istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu III stopnia w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnikowi udział w nich.

4.3. Komisje właściwe dla eliminacji III stopnia mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:

a) złamanie regulaminu Olimpiady;

b) korzystanie z niedozwolonych pomocy;

c) stwierdzenie rażącej niesamodzielności w opracowywaniu pracy pisemnej.

4.3. Decyzja o dyskwalifikacji jest opiniowana przez Komitet Olimpiady i zatwierdzana przez Przewodniczącego Komitetu Olimpiady.

4.4. Jeżeli przyczyny dyskwalifikacji zostaną wykryte po zakończeniu zawodów, Komitet Olimpiady może zdecydować o odebraniu uczestnikowi uprawnień finalisty i laureata.

§ 5 Tryb odwoławczy

5.1. Uczestnik Olimpiady ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie eliminacji.

5.2. Uczestnik (lub jego opiekun prawny), który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie jest sprawiedliwy i został przyznany niezgodnie z Regulaminem, może złożyć odwołanie na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem.

5.3. Odwołanie od decyzji komisji na i II etapie uczestnik składa do Komitetu Olimpiady. Na III etapie zażalenia i skargi rozpatruje Przewodniczący Komitetu Olimpiady. Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika, należy dostarczyć do właściwego organu Olimpiady po zakończeniu eliminacji danego stopnia w formie skanu przesłanego drogą mailową.

5.4. Komitet Olimpiady udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5.5. Komitet Olimpiady ma obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zasięgnięcia opinii obu stron i zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu.

5.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący właściwego Komitetu podejmuje decyzję o ponownej weryfikacji pracy pisemnej lub w przypadku egzaminu ustnego o ponownym egzaminie. O decyzji informowany jest uczeń oraz nauczyciel prowadzący.

KONIEC REGULAMINU

ZAGADNIENIA

Przedstawione poniżej zagadnienia stanowią podstawę egzaminu ustnego, który obejmuje historię Polski od średniowiecza do czasów współczesnych. Każdy z uczestników będzie odpowiadał na dwa wylosowane pytania z przedstawionych zagadnień. W celu usprawnienia przygotowywania się do odpowiedzi ustnej podzielono je na epoki.

 

I. ŚREDNIOWIECZE
1. Chrzest Polski w 966 roku i jego znaczenie.
2. Koronacje królewskie w XI wieku – okoliczności i ich znaczenie.
3. Od Bolesława Chrobrego do Bolesława II Szczodrego – polityka zagraniczna państwa Piastów.
4. Czasy Bolesława III Krzywoustego i jego ustawa sukcesyjna (testament).
5. Czasy dwóch ostatnich Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
6. Unie Polski z Litwą w XIV i XV wieku.
7. Przywileje szlacheckie w XIV i XV wieku.
8. Panowanie Władysława Jagiełły i wielka wojna z zakonem krzyżackim.
9. Kultura polska w X-XV wieku.

 

II. NOWOŻYTNOŚĆ
1. Unia lubelska 1569 roku – przyczyny i konsekwencje dla państwa polsko-litewskiego.
2. Sejm Rzeczypospolitej – struktura, rola polityczna i ustrojowa.
3. Sejmiki szlacheckie – rodzaje, rola polityczna i ustrojowa.
4. Bezkrólewia i elekcje po 1572 roku – procedura, przebieg, konsekwencje „wolnego” wyboru króla.
5. Stefan Batory i jego polityka wschodnia.
6. Wojny ze Szwecją i Moskwą w XVII wieku.
7. Powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648-1654 – konsekwencje dla Rzeczypospolitej i ziem ukraińskich.
8. Rzeczpospolita w okresie Wielkiej Wojny Północnej 1700-1720.
9. Rozbiory Rzeczypospolitej – przyczyny, przebieg i konsekwencje.
10. Próby ratowania państwa i ich fiasko– Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, Targowica, Powstanie Kościuszki.

 

III. XIX WIEK
1. Legiony Dąbrowskiego
2. Księstwo Warszawskie – okoliczności powstania i ustrój.
3. Ziemie polskie po 1815. Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska
4. Powstanie listopadowe – przyczyny i przebieg, z uwzględnieniem działań na Litwie i Ukrainie.
5. Wielka Emigracja i jej znaczenie w dziejach Polski.
6. Powstanie styczniowe – geneza, charakter działań zbrojnych i skutki.
7. Autonomia Galicji w II połowie XIX wieku.
8. Najwybitniejsi Polacy doby niewoli narodowej – propozycje postaci i uzasadnienie wyboru.
9. Polacy, którzy rozsławili Polskę w świecie – XIX w. (kultura, nauka, polityka).

 

IV. II RP i II WOJNA ŚWIATOWA
1. Dwie drogi. Przedstaw i oceń zasługi R. Dmowskiego i J. Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę.
2. Nowy powojenny ład – traktat wersalski a Polska.
3. Walka o granice (1918-1922) ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej (radzieckiej).
4. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939 (konstytucje marcowa i kwietniowa).
5. Węzłowe problemy gospodarcze i społeczne Polski okresu międzywojennego.
6. Polityka zagraniczna i miejsce Polski w międzywojennej Europie.
7. Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego realizacja.
8. Dwie okupacje – porównanie polityki III Rzeszy i ZSRS wobec Polski i Polaków.
9. Polskie Państwo Podziemne i Rząd Polski na Uchodźstwie.
10. Powstanie warszawskie – geneza i znaczenie.

 

V. POLSKA W LATACH 1945-2010
1. Skutki gospodarcze i społeczne II wojny światowej na ziemiach polskich.
2. Kształtowanie się władzy ludowej w Polsce po II wojnie światowej (manifest PKWN)
3. Wydarzenia roku 1956 i 1968 – przebieg i znaczenie
4. Przemiany polityczne lat 70. XX wieku
5. Solidarność i lata 80. XX wieku. Rola Jana Pawła II
6. Dzieje po 1989 roku. Wejście Polski do NATO i UE.
7. Polska w XXI wieku – do 2010 roku.

LEKTURY

LEKTURY na potrzeby 3 części III etapu (patrz: regulamin) zostaną niebawem udostępnione opiekunom finalistów za pomocą dysku google’a (chmury).

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY W SKŁADZIE:

Piotr Bednarz, Marek Białokur, Tomasz Ciesielski, Robert Czyżewski, Rafał Dzięciołowski, Maciej Maria Jastrzębski, Andrzej Korytko, Barbara Krysztopa-Czupryńska, Krzysztof Mikulski, Marek Witold Sioma, Henryk Stroński, Dominik Szczęsny-Kostanecki.

Kresy24.pl

Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Komentarze nawołujące do przemocy, zawierające zniesławienia, wulgaryzmy, groźby karalne lub spam będą usuwane. Również wpisy osób podających nieprawdziwy email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *